Stadgar

Stadgar för Ådängens båtklubb

Stadgarna reviderad på årsmötet 2006-05-06

 

§ 1. Klubben, vilken är en ideell allmännyttig klubb, har till uppgift att ordna och underhålla bryggor och kringliggande strandområden vid Ådängen och där bereda medlemmarna lämpliga båtplatser samt främja sjöliv och sjösport inom Tyresö med omnejd. Övriga villkor regleras i enlighet med arrendeavtalet med Tyresö kommun.

 

Medlem

§ 2. Medlemskap i klubben, kan erhållas av var och en som delar klubbens syften. Medlemskap ger rätt till en båtplats vid Ådängens båtklubbs bryggor, om utrymme finns,  på de hyresvillkor som klubben bestämmer. Av medlem disponerad båtplats ska i första hand användas för eget bruk, men kan efter godkännande av styrelsen upplåtas till utomstående. Brott mot denna bestämmelse kan medföra att vederbörandes plats förverkas.

 

§ 3. Medlem är skyldig att rätta sig efter de allmänna ordningsregler som föreningen fastställt att gälla för bryggor och strandområdet vid Ådängen.

 

§ 4. Medlem som ej erlägger fastställda avgifter, underlåter att följa klubbens ordningsregler eller eljest motarbetar dess ändamål eller intressen, kan uteslutas ur klubben på förslag av styrelsen, sådan uteslutning fastställs av årsmötet. Vid uteslutning av medlem erfordras minst kvalificerad majoritet.


Årsmöte/styrelse

§ 5. Ordinarie årsmöte med klubben hålls i maj månad. Kallelse till årsmötet anslås på sjöboden vid Ådängen samt utsänds via elektronisk post och i förekommande fall vanlig brevpost senast två veckor före mötet.

 

Dagordning för årsmötet

1. Mötet öppnas av styrelsen.

2. Val av ordförande och sekreterare samt två justeringsmän för årsmötet.

3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.

4. Justering av röstlängd.

5. Styrelsens årsberättelse samt balans- och resultaträkning.

6.. Revisionsberättelse.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8.  Fastställande av medlems- och bryggavgift.

9.  Val av styrelse och revisorer för nya verksamhetsåret.

10. Behandling av förslag från styrelsen och förslag från medlemmar som lämnats till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet.

12. Övriga frågor.

13. Mötet avslutas.

 

§ 6. Årsmötet beslutar i frågor om avgifter och arbetsplikt på förslag av styrelsen.

 

§ 7. Styrelsen väljs vid klubbens ordinarie årsmöte och ska bestå av fyra ledamöter.

Mandattid för ledamot är två år. Första gången val äger rum ska två ledamöter väljas på ett år.

Årsmötet utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv

Vid årsmötet väljs även en revisor och en revisorssuppleant, dessa väljs på ett år i taget.

 

§ 8. Klubben tecknas av två styrelseledamöter, ordförande och kassaförvaltare tillsammans eller var för sig.

 

§ 9. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

 

§ 10. Klubbens räkenskapsår är lika med kalenderår. Revisionsberättelse avseende styrelsens förvaltning utarbetas av revisorerna.

 

Extra föreningsmöte

§ 11. Extra föreningsmöte ska hållas då styrelsen så anser eller det påfordras av minst tjugo procent av föreningens medlemmar. Kallelse ska utsändas per post en vecka före mötet.


Stadgeändring

§ 12. Ändring av dessa stadgar ska beslutas av ordinarie årsmöte, varvid ändringsförslag dock måste ha tillställts medlemmarna samtidigt med kallelsen. Beslut om ändring av stadgarna är giltig om minst två tredjedelar av de röstande biträder förslaget.


Upplösning

§ 13. Förslag om upplösning av klubben behandlas i likhet med stadgeändring. Vid upplösning ska klubbens eventuella tillgångar överlåtas till medlemmarna, eller till annat ändamål, som mötet beslutar om.